Široký sval zádový

Široký sval zádový začíná na processus spinosus obratlů Th6-Th12, fascia thoracolumalis, crista iliaca a 3 kaudálních žebrech. M. latissimus dorsi se upíná na humrus – crista tuberuli minoris. Funkcí širokého zádového svalu je addukce, vnitřní rotace …

Čtyřhranný sval bederní

Čtyřhranný sval bederní začíná na 12.žebru, v. lumbales. M. quadratus lumborum se upíná se na crista iliaca. Čtyřhranný sval bederní má funkci elevace pánve, deprese žeber, extenze beder (oboustranný kontrakce svalu), lateroflexe (jednostranná kontrakce svalu, jednostranná kontrakce stejné strany). Musculus quadratus lumborum je inervován z n. subcostalis, plexus lumbalis (n. L1-L4).

Příčný sval břišní

Příčný sval břišní začíná na 6 kaudálních žebrech, lubmální páteři a ala ossis ilii. M. transversus abdominis se upíná na linea alba. Funkcí příčného svalu břišního je břišní lis a dále zužování dolní části hrudníku.
Inervace transversus abdominis je z mm. intercostales VII. – XII..

Vnitřní šikmý sval břišní

Vnitřní šikmý sval břišní začíná od ligamentum inguinale, crista iliaca, fascia theracolumbalis. M. obliquus internus abdominis se upíná na 3 a 4 kaudální žebro. Funkcí vnitřního šikmého svalu břišního je břišní lis, rotace a lateroflexe trupu (jednostranná kontrakce svalu, jednostranná kontrakce stejné strany), flexe trupu (oboustranná kontrakce svalu), je to výdechový sval. Inervace m. obliquus internus abdominis je zajištěna z nn. intercostales VIII.-XII.

Zevní šikmý sval břišní

Zevní šikmý smal břišní začíná osmi zuby od laterální plochy osmi kaudálních žeber. M. obliquus externus abdominis se upíná na linea alba, crista iliaca, spina iliaca anterior superior a os pubis. Funkcí zevního šikmého svalu břišního je břišní lis, deprese hrudníku – výdech, flexe páteře (oboustranná kontrakce svalu), rotace trupu (jednostranná kontrakce svalu, jednostranná kontrakce opačnéné strany) a lateroflexe (jednostranná kontrakce svalu, jednostranná kontrakce stejné strany). K inervaci dochází z nn. intercostales V.-XII.

Zdvihač hlavy

Zdvihač hlavy začíná na manubrium sterni a clavicula (extemitas sternalis).
Sternocleidomastoideus se upíná na processus mastoideus os temporale. Funkce zdvihače hlavy je extenze (jednostranná kontrakce svalu), protrakce + flexe hlavy (oboustranná kontrakce svalu), lateroflexe (jednostranná kontrakce svalu, jednostranná kontrakce stejné strany), rotace (jednostranná kontrakce svalu, jednostranná kontrakce opačné strany = na opačnou stranu), sternocleidomastoideus také slouží jako pomocný sval inspirační. Inervace zdvihače hlavy je zajištěna z nervus C2-C3, nervus accesorius (n. XI.).

Řemenový sval hlavy

Řemenový sval hlavy patří do systému spinotransverzálního.
M. Splenius capitis začíná na processus spinosus C7 a Th1 – Th3 a upíná se na processus mastoideus a linea nuchae superior.
Funkcí řemenového svalu hlavy je extenze hlavy (oboustranná kontrakce svalu), rotace (jednostranná kontrakce svalu) a lateroflexe (jednostranná kontrakce stejné strany) hlavy.

Pilovitý sval zadní horní

Pilovitý sval zadní horní je součástí spinokostálního systému povrchových svalů zádových. Serratus posterior superior začíná na processus spinosus C6-C7 a Th1-Th2. Pilovitý sval zadní horní se upíná na 4 zuby na zevní straně 2-5 žebra. Funkcí serratus posterior je fixace, elevace žeber – inspirum (nádech). Inervace pilovitého svalu zadního horního je z nn. intercostales (n.Th1-Th4).

Velký sval rombický

Velký sval rombický patří mezi mezilopatkové svaly. Rhomboideus major začíná na processus spinosus prvních čtyř hrudních obratlů (Th1-Th4). Velký robický sval se upíná na margo medialis scapulae. Funkcí velkého rombického svalu je addukce lopatky k páteři. Inervace m. rhomboideus major je zajišťována pomocí nervus dorsalis scapulae (n. C4-C6).

Malý sval rombický

Malý sval rombický patří mezi mezilopatkové svaly. Rhomboideus minor začíná na processus spinosus šetého a sedmého obratle (C6-C7). Malý rombický sval se upíná na margo medialis scapulae. Funkcí rhomboideus minor je táhnout lopatku kraniomediálně …